Sjekk hva Goog­le og Face­bo­ok vet om deg

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER - www.kom­pu­ter.no/data-por­tal

≡ Hvor mye vet egent­lig Goog­le om deg og hva du dri­ver med? Og hva vet Face­bo­ok om deg, dine re­la­sjo­ner og in­ter­es­ser? Det er spørs­mål det kan va­ere vans­ke­lig å sva­re på, for sva­re­ne kan va­ere gans­ke godt be­gravd i inn­stil­lin­ge­ne til de for­skjel­li­ge tje­nes­te­ne. Nå skal imid­ler­tid et nytt nett­verk­tøy gjø­re det let­te­re å få over­sikt over hva tek­no­logi­gan­te­ne vet om deg. Sik­ker­hets­sel­ska­pet F-Secu­re står bak et verk­tøy med nav­net Data Dis­covery Por­tal. Når du klik­ker deg inn, får du en over­sikt over de nettje­nes­te­ne du bru­ker, og der­fra kan du via snar­vei­er klik­ker deg vi­de­re og se hva Face­bo­ok, Goog­le og Apple vet om deg og nett­va­ne­ne dine. Det har blitt mer opp­merk­som­het rundt tek­no­logi­gi­gan­te­nes om­gang med føl­som­me data, ikke minst et­ter at Cam­brid­ge Ana­ly­ti­ca fikk til­gang til data og in­for­ma­sjon fra kon­to­ene til mil­lio­ner av Face­bo­ok-brukere, blant an­net venne­lis­ter, tids­lin­jer og liker­klikk. Verk­tøy­et til F-Secu­re fin­ner du på den­ne nett­adres­sen:

Verk­tøy­et gir over­sikt over hva for ek­sem­pel Face­bo­ok vet om deg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.