Bruk mo­bi­len fra Win­dows

Komputer for alle (Norway) - - NYTT I WINDOWS - www.kom­pu­ter.no/ win­dows10

≡ De fles­te har opp­levd å sit­te ved data­ma­ski­nen med ett øye på mo­bi­len i til­fel­le noen skul­le rin­ge el­ler det skul­le kom­me en vik­tig mel­ding. Det kan du snart slip­pe. I ste­det kan du kon­sen­tre­re deg om pc-skjer­men. Micro­soft har an­non­sert en ny funk­sjon til Win­dows 10 som la­ger en di­rek­te spei­ling av te­le­fo­nen på data­ma­ski­nen. Der­med kan du lese og sva­re på mel­din­ger, bru­ke ap­pe­ne og få til­gang til fi­le­ne på mo­bi­len, uten å se på den. I førs­te om­gang er det bare ny­ere te­le­fo­ner fra Sam­sung som får til­gang til den smar­te funk­sjo­na­li­te­ten, men med ti­den er det me­nin­gen at sys­te­met også skal støt­te man­ge and­re smart­te­le­fo­ner. Funk­sjo­nen er en del av ”Din mo­bil”, der det også er mu­lig å lese og sva­re på tekst­mel­din­ger fra data­ma­ski­nen. Der er det også mu­lig å få til­gang til bil­der du har tatt med te­le­fo­nen, rett på data­skjer­men. Micro­soft har ennå ikke of­fent­lig­gjort en dato for når alle vil få til­gang til de nye funk­sjo­ne­ne.Her kan du lese mer om de ny­es­te funk­sjo­ne­ne og opp­da­te­rin­ge­ne til

Win­dows 10:

Snart kan du bru­ke mo­bi­len rett fra pc­skjer­men mens te­le­fo­nen lig­ger i lom­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.