Ap­per føl­ger deg uten til­la­tel­se

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

≡ Hver gang du in­stal­le­rer en ny app på te­le­fo­nen, må du gi en rek­ke til­la­tel­ser. En av de vik­tigs­te er der du vel­ger om ap­pen skal få til­gang til steds­data, alt­så hvor i ver­den du be­fin­ner deg. Nå vi­ser et in­ter­na­sjo­nalt forsk­nings­pro­sjekt at det kan­skje ikke gjør så mye fra el­ler til om du sier ja el­ler nei. Ap­pen kan nem­lig få til­gang til plas­se­rin­gen selv om du sier nei. Un­der­sø­kel­sen vis­te hvor­dan ap­per fra blant and­re Sam­sung og Dis­ney ut­nyt­ter et triks til å fin­ne ut hvor du er uan­sett.

Trik­set kan bru­kes hvis du har gitt and­re ap­per på te­le­fo­nen til­gang til steds­data. Hvis dis­se ap­pe­ne er ut­vik­let med det sam­me pro­gram­ut­vik­lings­verk­tøy­et (kjent som SDK), har de nem­lig til­gang til en fel­les lag­rings­plass på din te­le­fon. Det be­tyr at ap­pen du har nek­tet til­la­tel­se, li­ke­vel kan fin­ne data om hvor du er i ver­den og for ek­sem­pel mål­ret­te an­non­ser el­ler på an­nen måte ut­nyt­te kunn­ska­pen til å skred­der­sy inn­hold, til­bud og an­non­ser. Sam­me un­der­sø­kel­se vis­te dess­uten at den po­pu­la­ere bil­de-ap­pen Shut­ter­fly også sni­ker til seg steds­data ved å sjek­ke meta­data (EXIF) i bil­de­ne dine. Det­te til tross for at du egent­lig har nek­tet de for­skjel­li­ge ap­pe­ne til­gang.

Goog­le hev­der imid­ler­tid å ha en løs­ning på beg­ge sik­ker­hets­bris­te­ne. Den he­ter An­d­roid 10, også kjent som An­d­roid Q. Den nye ver­sjo­nen av ope­ra­tiv­sys­te­met vil alt­så tet­te hul­le­ne, hvis vi skal tro Goog­le. Den dår­li­ge ny­he­ten i den for­bin­del­se er at An­d­roid 10 bare blir til­gjen­ge­lig på ny­ere te­le­fo­ner. Dess­uten vil det tro­lig ta en del tid før selv topp­mo­del­le­ne fra Sam­sung, Hua­wei, LG og So­ny får til­gang til å las­te ned den ny­es­te An­d­roid-ver­sjo­nen.

Data om hvor du be­fin­ner deg føl­ges tett av apput­vik­ler­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.