Opp­da­ter Chro­me

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

≡ Det har kom­met en ny ver­sjon av Goog­le Chro­me. Det be­tyr at du bør sør­ge for å opp­da­te­re nett­le­se­ren. Den ny­es­te ver­sjo­nen inne­hol­der blant an­net en rek­ke sik­ker­hets­opp­da­te­rin­ger. Goog­le har for ek­sem­pel blok­kert til­leg­get Flash, for­di den reg­nes som en be­ty­de­lig sik­ker­hets­ri­si­ko for bå­de deg og ma­ski­nen. Du kan rik­tig­nok gi en­kel­te nett­si­der lov til å bru­ke Flash via inn­stil­lin­ge­ne, men det gjel­der bare for en stak­ket stund. Mot slut­ten av 2020 vil Goog­le blok­ke­re ut­vi­del­sen full­sten­dig.

Er ikke Chro­me al­le­re­de opp­da­tert på ma­ski­nen din, bør du gjø­re det nå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.