Alle pro­dukt­nøk­le­ne på ett sted

Komputer for alle (Norway) - - ETTERSOM WINDOWS 10 BLIR DET SISTE: -

De fles­te in­stal­le­rer fort­lø­pen­de en rek­ke pro­gram­mer, noen av dem er til og med be­ta­lings­pro­gram­mer, og der­for kan det va­ere greit å kun­ne se og lag­re pro­dukt­nøk­le­ne, slik at de ikke går tapt i for­bin­del­se med en stør­re opp­da­te­ring – el­ler hvis du får ny pc. Du tren­ger ikke penn og pa­pir til den opp­ga­ven. Pro­gram­met Ma­gical Jel­ly Bean kan nem­lig fin­ne og lag­re samt­li­ge nøk­ler på ma­ski­nen som en tekst­fil.

Kjør Ma­gical Jel­ly Bean Key­fin­der, så fin­ner pro­gram­met pro­dukt­nøk­le­ne i Win­dows-re­gis­te­ret. De­ret­ter blir de pre­sen­tert som en lis­te du kan lag­re som tekst­fil via Fi­le-me­ny­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.