Sam­le pro­gram­me­ne i ett vin­du

Komputer for alle (Norway) - - ETTERSOM WINDOWS 10 BLIR DET SISTE: -

Vi har vent oss til å bru­ke fa­ner i alle ten­ke­li­ge nett­le­se­re. Det er nes­ten vans­ke­lig å hus­ke hvor­dan vi klar­te oss uten. Der­for er det også pus­sig at funk­sjo­nen ikke har blitt vi­dere­ført til Win­dows, slik at du kan sam­le fle­re pro­gram­mer i fa­ner i ett vin­du. Ryk­te­ne vil ha det til at Micro­soft har gitt opp pro­sjek­tet helt til Win­dows 10. Hel­dig­vis fin­nes det al­le­re­de en løs­ning kalt TidyTabs, der du får nett­opp den funk­sjo­nen.

Du kan se­pa­re­re de to vin­du­ene ved å klik­ke på én av de 4 to av­lan­ge fir­kan­te­ne 3 og dra vin­du­et til et til­fel­dig sted på skrive­bor­det, der du slip­per knap­pen.

Last ned og instal­ler TidyTabs. De­ret­ter fø­rer 1 du pe­ke­ren over et vin­du og klik­ker på den lil­le fir­kan­ten over vin­du­et 1 – hold knap­pen nede.

Dra de­ret­ter den av­lan­ge fir­kan­ten opp til den 2 av­lan­ge fir­kan­ten over et an­net pro­gram­vin­du Nå fes­tes vin­du­ene til hver­and­re.

Over pro­gram­vin­du­et ser du nå to fa­ner med hvert sitt pro­gram. Der­med kan du byt­te mel­lom pro­gram­me­ne ved å klik­ke på fa­ne­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.