Bli kvitt ir­ri­te­ren­de eks­tra­pro­gram­mer

Komputer for alle (Norway) - - ETTERSOM WINDOWS 10 BLIR DET SISTE: -

Du har sik­kert opp­levd å in­stal­le­re eks­tra­pro­gram­mer el­ler for ek­sem­pel en søke­mo­tor i nett­le­se­ren når du har las­tet ned og in­stal­lert et pro­gram fra net­tet. For­skjel­li­ge ut­vik­le­re gjør en iher­dig inn­sats for å sni­ke de ir­ri­te­ren­de pro­gram­me­ne inn på ma­ski­nen, og det kan va­ere vans­ke­lig å vite hvil­ke ha­ker som skal set­tes el­ler fjer­nes. Det be­hø­ver du ikke å be­kym­re deg for hvis du in­stal­le­rer Un­checky. Pro­gram­met sør­ger gans­ke en­kelt for at de ikke blir med ”på kjø­pet”. Det er gåte for oss hvor­for den funk­sjo­nen ikke er en del av Win­dows.

Med Un­checky unn­går du si­tua­sjo­ner som den­ne, der CClea­ner prø­ver å slå føl­ge un­der in­stal­le­ring av et an­net pro­gram.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.