Hold pc-en i gang

Komputer for alle (Norway) - - ETTERSOM WINDOWS 10 BLIR DET SISTE: -

Strøm­sty­rin­gen er egent­lig en god funk­sjon, men den er så godt gjemt i inn­stil­lin­ge­ne for ope­ra­tiv­sys­te­met at det er gans­ke om­sten­de­lig å end­re den. Det er med and­re ord vans­ke­lig å hind­re at ma­ski­nen går i dva­le midt un­der ned­las­ting av en stor fil fra net­tet, sik­ker­hets­ko­pie­ring el­ler and­re tid­kre­ven­de opp­ga­ver. Løs­nin­gen er det lil­le pro­gram­met Caf­fei­ne, som hol­der ma­ski­nen i gang i et tids­rom du be­stem­mer, el­ler på ube­stemt tid. Pro­gram­i­ko­net ser ut som en li­ten kaffe­kan­ne der den lig­ger sys­tem­fel­tet. Når kan­nen er full, hol­des ma­ski­nen på­slått. Er kan­nen tom, over­tar Win­dows’ strøm­sty­ring og be­stem­mer når ma­ski­nen skal slås av.

Åpne Caf­fei­ne i sys­tem­fel­tet og velg hvor len­ge ma­ski­nen skal va­ere klar til bruk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.