Ver­dens bes­te medie­spil­ler

Komputer for alle (Norway) - - ETTERSOM WINDOWS 10 BLIR DET SISTE: -

I åre­vis har Micro­soft for­søkt å ut­sty­re Win­dows med en an­sten­dig medie­spil­ler, men det vil seg lik­som ikke helt. Det vil­le det hel­ler ikke i Win­dows 10, der Gro­ove Mu­sikk samt Film og TV skal ta seg av opp­ga­ven som ope­ra­tiv­sys­te­mets egne medie­spil­le­re. In­gen av dem kan måle seg med pro­gram­met VLC, som i dag reg­nes som den bes­te medie­spil­le­ren.

Den hånd­te­rer så godt som alle ak­tu­el­le medie­fi­ler. Dess­uten har den en rek­ke smar­te verk­tøy som for ek­sem­pel gjør det mu­lig å end­re tem­po­et i av­spil­lin­gen og leg­ge til un­der­teks­ter i vi­deo­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.