Til­pas­sing av høyre­klikk­me­ny­en

Komputer for alle (Norway) - - ETTERSOM WINDOWS 10 BLIR DET SISTE: -

For hvert pro­gram du in­stal­le­rer, duk­ker det opp nye punk­ter i kon­tekst­me­ny­en du åp­ner ved å høyre­klik­ke i ut­fors­ke­ren. Det kan i hvert fall fø­les slik. Win­dows til­byr in­gen en­kel løs­ning på hvor­dan du hind­rer at me­ny­ene fyl­les opp av over­flø­di­ge punk­ter. I ste­det må du in­stal­le­re Ea­sy Con­text Menu. Det­te lil­le pro­gram­met gjør det nem­lig mu­lig å til­pas­se funk­sjo­ne­ne som skal va­ere til­gjen­ge­li­ge i me­ny­en.

3 Nå ser du en lis­te over alle pro­gram­mer som vi­ses i høyre­klikk­me­ny­en. Fjern ha­ken ved pro­gram­me­ne du ikke vil ha i me­ny­en. Her fjer­ner vi for ek­sem­pel TweakPow­er 2 , Fox­it 3 og en rek­ke and­re pro­gram­mer før vi be­kref­ter val­ge­ne ved å klik­ke på Opp­da­ter 4 .

For å se virk­nin­gen av end­rin­ge­ne kan du 4 igjen høyre­klik­ke på en fil i ut­fors­ke­ren. Nå ser du at me­ny­en har blitt ve­sent­lig mer over­sikt­lig og lett­na­vi­gert. De­ret­ter luk­ker du Ea­sy Con­text Menu.

Last ned pro­gram­met Ea­sy Con­text Menu fra 2 For­dels­so­nen og kjør det fra ned­las­tings­map­pen. I pro­gram­met star­ter du opp­ryd­din­gen ved å klik­ke øverst på bil­det av en mus med en fei­e­kost 1 .

1 Slik kan en klas­sisk høyre­klikk­meny se ut før du går inn og re­di­ge­rer den. Har du in­stal­lert man­ge pro­gram­mer, ser du meng­der av punk­ter og un­der­me­ny­er. Fle­re av dem blir ald­ri brukt og kan godt fjer­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.