For­hånds­vis en fil uten å åpne den

Komputer for alle (Norway) - - ETTERSOM WINDOWS 10 BLIR DET SISTE: -

Du be­hø­ver ikke len­ger å star­te et helt pro­gram bare for å kas­te et raskt blikk på en bilde­fil el­ler et Word-do­ku­ment. Med Quick­Look kan du for­hånds­vise inn­hol­det i fi­ler uten å åpne selve fi­len. Det er en smart funk­sjon hvis det tar lang tid for ma­ski­nen å star­te for ek­sem­pel et tungt bilde­be­hand­lings­pro­gram.

Mar­ker en fil i ut­fors­ke­ren og trykk på mel­lom­roms­tas­ten, så åp­ner Quick­Look et vin­du der du ser hva fi­len inne­hol­der. De­ret­ter kan du vel­ge hvil­ket pro­gram fi­len even­tu­elt skal åp­nes med. Trykk på mel­lom­roms­tas­ten igjen for å luk­ke vin­du­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.