Goog­le Maps er su­ve­ren i bi­len

Komputer for alle (Norway) - - ETTERSOM WINDOWS 10 BLIR DET SISTE: -

Tid­li­ge­re var det smart å fes­te en GPS-en­het på front­ru­ten når man skul­le fin­ne frem i ver­den. Nå hol­der det å bru­ke te­le­fo­nen og Goog­le Maps.

4 Velg bil som trans­port­mid­del 4 , og trykk på Start 5 ne­derst for å star­te na­vi­ge­rin­gen. Vil du vel­ge en al­ter­na­tiv rute (mar­kert med grått), tryk­ker du på den 6 .

Åpne Goog­le Maps på te­le­fo­nen. I søke­fel­tet øverst opp­gir du må­let for rei­sen, for ek­sem­pel en adres­se 1 som her. Trykk på den kor­rek­te adres­sen i lis­ten 2 .

Trykk på den run­de blå 2 knap­pen med teks­ten Vei­be­skri­vel­se 3 ne­derst i Goog­le Maps på te­le­fo­nen.

Goog­le Maps gjør det lett å fin­ne frem – bå­de hjem­me og i ut­lan­det.

5 Vil du ha fle­re valg, for ek­sem­pel dele reise­sta­tus el­ler vise tra­fikk på kar­tet, tryk­ker du på den lil­le pi­len ne­derst 8 . Av­slutt na­vi­ge­rin­gen ved å tryk­ke på krys­set 9 .

Nå er na­vi­ge­rin­gen i gang. Flyt­ter 4 du rundt på kar­tet, kan du tryk­ke på knap­pen Sen­trer 7 ne­derst. Da ser du ak­tu­ell po­si­sjon midt på kar­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.