Sam­sung Galaxy S10+

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

Sam­sung Galaxy har man­ge funk­sjo­ner og opp­da­tert tek­no­lo­gi. Sa­er­lig skjer­men, ka­me­ra­ene og ly­den er i en klas­se for seg.

Spe­si­fi­ka­sjo­ner:

Vekt: 175 gram

Skjerm: 6,4 tom­mer

In­ter­lag­ring: 128 GB – 1 TB

Ram: 8 til 12 GB

Pro­ses­sor: Exy­nos 9820, åtte kjer­ner

Su­ve­ren skjerm Sva­ert god lyd Man­ge funk­sjo­ner Vann­tett (IP68)

7600 kr

fine bil­der med na­tur­li­ge far­ger og god opp­løs­ning. Far­ge­ne kan vir­ke litt ut­vas­ket, men det er for­di de er mer na­tur­tro enn fra and­re ka­me­ra­er. Det er bare i svakt lys at te­le­fo­nen ikke kan er­stat­te et ”ekte” ka­me­ra. De to front­ka­me­ra­ene har in­tel­li­gent fo­kus, slik du kan ta sel­fi­er med uskarp bak­grunn el­ler and­re ef­fek­ter, og det fun­ge­rer fint: Ef­fek­te­ne er så dis­kré at de frem­he­ver fo­kus i ste­det for å vir­ke kuns­ti­ge. Vi skal også nev­ne at te­le­fo­nen er vann­tett, slik at du kan ta bil­der i regn og fuk­ti­ge om­gi­vel­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.