Se film i sva­ert høy opp­løs­ning

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

De fles­te nye tv-ap­pa­ra­ter støt­ter den sva­ert høye Ul­tra HD-opp­løs­nin­gen, kan­skje bed­re kjent som 4K. Det be­tyr at de har 3840 x 2160 bilde­punk­ter, alt­så fire gan­ger så man­ge som en skjerm med Full HD-opp­løs­ning.

Hit­til har det rik­tig­nok ikke va­ert så mye inn­hold å få tak i med Ul­tra HD-for­ma­tet, men nå be­gyn­ner det så smått å kom­me bå­de spil­le­re og fil­mer. So­ny UBP-X800M2 er en Blu-ray­spil­ler som er i stand til å vise Blu­ray-fil­mer i Ul­tra HD, og det gjør den al­de­les glim­ren­de. Bil­det på test­skjer­men var over­be­vi­sen­de de­tal­jert og flott. Det er imid­ler­tid ikke lett å se for­skjell på Full HD og Ul­tra HD når man sit­ter i van­lig so­fa­av­stand på rundt fire me­ter fra den 55 tom­mer sto­re skjer­men.

Løs­nin­gen med at nes­ten hele fron­ten åp­nes når man skal leg­ge i en pla­te, er litt pus­sig. Spil­le­ren gir fra seg en svak sum­ming når den le­ser av pla­ten, men ly­den er så svak at den over­dø­ves full­sten­dig av våre gans­ke ac­tion­fyl­te test­film.

UBP-X800M2 kan også bru­kes som medie­spil­ler. Du kan las­te ned fil­mer, bil­der el­ler mu­sikk fra en pc el­ler en nett­verks­disk på det lo­ka­le nett­ver­ket. Av­spil­lin­gen sty­res av en li­ten, men over­sikt­lig og god fjern­kon­troll av plast. Dess­ver­re er vi ikke like im­po­nert over ope­ra­tiv­sys­te­met. Det er gan

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.