3 Fa­vo­rit­ter

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

Sik­ker­het

Sørg for at du er sik­ker når du bru­ker mo­bil, nett­brett el­ler pc. Her ser du noen sik­ker­hets­pro­duk­ter vi har tes­tet og an­be­fa­ler.

Kas­per­sky In­ter­net Security Tes­tet i num­mer 12/2019

Kas­per­sky har i en år­rek­ke va­ert blant de frems­te når det gjel­der sik­ker­het på data­ma­ski­nen. 2019-ver­sjo­nen fort­set­ter tra­di­sjo­nen og be­skyt­ter ma­ski­nen mot skade­vare, vi­rus og hacke­re. I til­legg til­byr pro­gram­met funk­sjo­ner som sik­ker be­ta­ling når du hand­ler på net­tet.

399 kr år­lig

Ti­le Mate Tes­tet i num­mer 10/2019

Ti­le Mate er en god li­ten sak for oss rote­ho­der. Brik­ken har en stor knapp på fron­ten og et mon­te­rings­hull. Ti­le kob­les til te­le­fo­nen via Blueto­oth, før du fes­ter brik­ken til en nøk­kel­ring, en kof­fert el­ler den dyre syk­ke­len. Der­med kan du spo­re tin­ge­ne dine fra en app på te­le­fo­nen.

229 kr

Nor­ton Mo­bi­le Security Tes­tet i num­mer 9/2019

Nor­ton Mo­bi­le Security le­ve­rer ef­fek­tiv og bru­ker­venn­lig be­skyt­tel­se til An­d­roid-te­le­fo­nen. I tes­ten opp­da­get ap­pen alle ska­de­li­ge ap­per og nøy­tra­li­ser­te alle trus­le­ne mot te­le­fo­nen i tes­ten. Ap­pen inn­gir til­lit, og alt er for­klart på et over­sikt­lig og lett­fat­te­lig norsk.

175 kr år­lig Sam­men­lign pro­duk­ter på: www.kom­pu­ter.no/test­so­nen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.