Avast Free An­ti­vi­rus – unn­gå vi­rus

Komputer for alle (Norway) - - DEN BESTE GRATISBESK­YTTELSEN: -

Pak­kens vik­tigs­te pro­gram, Avast, er det ab­so­lutt bes­te gra­tis anti­vi­rus­pro­gram­met for Win­dows ak­ku­rat nå.

Mal­ware­by­tes – fjern skade­vare

Ska­de­li­ge pro­gram­mer har man­ge for­mer. Skann ma­ski­nen og finn dem med Mal­ware­by­tes.

Acro­nis Ransomwa­re Pro­tec­tion – unn­gå ut­pres­sing

Ut­pres­sings­vi­rus lå­ser fi­le­ne på pc-en og kre­ver løse­pen­ger. Det­te er et ef­fek­tivt mot­til­tak.

LastPass – ett pass­ord er nok

Of­te er pass­or­det det enes­te som står mel­lom føl­som in­for­ma­sjon og data­kri­mi­nel­le. Her får du hjelp til å hus­ke pass­ord.

Patch My PC – hold pc-en opp­da­tert

Opp­da­ter­te pro­gram­mer er av­gjø­ren­de for sik­ker­he­ten på en pc. Patch My PC sør­ger for nett­opp det.

Mal­ware­by­tes Ad­wClea­ner – fjern di­gi­talt utøy

Ad­wa­re er små re­klame­pro­gram­mer som gjør ma­ski­nen tre­ge­re og dår­li­ge­re. Nå går det raskt og ef­fek­tivt å fjer­ne dem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.