Av­instal­le­ring av ditt for­ri­ge anti­vi­rus­pro­gram

Komputer for alle (Norway) - - DEN BESTE GRATISBESK­YTTELSEN: -

Du kan ikke ha to anti­vi­rus­pro­gram­mer in­stal­lert sam­ti­dig, så du må fjer­ne det du al­le­re­de har. Her vi­ser vi hvor­dan du av­instal­le­rer Pan­da An­ti­vi­rus, som hit­til har va­ert en del av sik­ker­hets­pak­ken. Me­to­den er den sam­me for and­re pro­gram­mer.

1 Først må du fin­ne det gam­le anti­vi­rus­pro­gram­met, i vårt til­fel­le Pan­da An­ti­vi­rus. Vi skri­ver Pan­da Do­me 1 i søke­fel­tet og klik­ker på Av­instal­ler 2.

F. inn Pan­da Do­me i 2 3 lis­ten, og velg Av­instal­ler . 4 Klikk på Ja i nes­te vin­du.

4 Nes­te mel­ding vi­ses kan­skje ikke på ma­ski­nen din. Gjør den det, vel­ger du Slett ele­men­te­ne fulgt av Fort­sett av­instal­le­ring 7 . Til slutt vel­ger du Start på nytt.

3 Klikk på Ja 5 også i det nes­te vin­du­et for å be­kref­te at du vil av­instal­le­re Pan­da-pro­gram­met.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.