Vi­rus­skan­ning av data­ma­ski­nen

Komputer for alle (Norway) - - DEN BESTE GRATISBESK­YTTELSEN: -

Pro­ses­sen med å in­stal­le­re Avast Free An­ti­vi­rus er bå­de rask og en­kel. Så snart det er gjort, kan du skan­ne ma­ski­nen og for­sik­re deg om at den er fri for vi­rus. Her vi­ser vi hvor­dan du kom­mer i gang. Det tar ikke man­ge mi­nut­te­ne.

Nå må du vel­ge om du vil dele 3 ano­ny­me data om ma­ski­nen med Avast. Du kan trygt klik­ke på FORT­SETT .

1 Last ned og instal­ler pro­gram­met fra adres­sen un­der. Fjern ha­ken før du klik­ker på INSTAL­LER 2 .

2 Det går cir­ka et par mi­nut­ter. Ikke slå av data­ma­ski­nen. Klikk på FORT­SETT 3 i det­te vin­du­et.

Klikk på UT­FØRT 10 . Til slutt ser 9 du enda et for­søk på å sel­ge deg be­ta­lings­ver­sjo­nen. Velg Hopp over nå. Der­med er du be­skyt­tet.

7 De­ret­ter le­ter pro­gram­met et­ter egent­li­ge vi­rus. På vår test­ma­skin ble det ikke fun­net noe 7 . Klikk på NES­TE 8 .

Pro­gram­met til­byr seg å opp­da­te­re 6 gam­le ap­per. Velg OPP­DA­TER ALLE 6 . Også det­te er gjort på et par mi­nut­ter.

5 Skan­nin­gen star­ter, og du kan føl­ge med på det som skjer. Førs­te del av skan­nin­gen fo­ku­se­rer på sår­bar­he­ter i nett­le­se­ren.

8 Nes­te vin­du er et for­søk på å sel­ge deg be­ta­lings­ver­sjo­nen. Velg Hopp over nå 9 .

Der­med er du klar for 4 førs­te skan­ning. Klikk på KJØR FØRS­TE SKAN­NING 5 .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.