Til­kob­ling av skjerm Ut­vid lag­rings­plas­sen

Komputer for alle (Norway) - - EKSTERNT UTSTYR -

Det fin­nes tre van­li­ge ty­per skjerm­til­kob­lin­ger: DVI, HDMI, VGA og Dis­play­Port. På man­ge baer­ba­re ma­ski­ner er det bare VGA og HDMI, så det enk­les­te er å kob­le til skjer­men med en av dis­se.

Hvis du bare har for ek­sem­pel en DVI-inn­gang på skjer­men, kan du kjø­pe en ka­bel med DVI i den ene en­den og HDMI i den and­re. Når du har kob­let skjer­men fy­sisk til den baer­ba­re ma­ski­nen, må du set­te opp Win­dows til å bru­ke den eks­ter­ne skjer­men. Hvor­dan det gjø­res, vi­ser vi på nes­te opp­slag.

På de tra­di­sjo­nel­le sta­sjo­na­ere ma­ski­ne­ne kan man lett mon­te­re en rek­ke hard­dis­ker i selve ma­ski­nen, men på en baer­bar er plas­sen be­gren­set. Der­for må du som re­gel ty til eks­ter­ne hard­dis­ker når du har be­hov for mer plass til bil­der, pro­gram­mer og and­re plass­kre­ven­de fi­ler. Når du inn­re­der hjemme­kon­to­ret, kan det der­for va­ere smart å set­te av plass på skrive­bor­det til en eks­tern hard­disk el­ler to.

På bak­si­den av skjer­men kob­ler du til den ene en­den av skjerm­ka­be­len. Det enk­les­te er hvis skjer­men har sam­me type inn­gang som ut­gan­gen på data­ma­ski­nen.

En eks­tern hard­disk kob­les til via USB. Er USB-kon­tak­ten blå, be­tyr det at hard­dis­ken kan over­fø­re data med den ras­ke USB 3.0-stan­dar­den, og der­for bør du helst fin­ne en til­sva­ren­de blå port på ma­ski­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.