Finn rik­tig ka­bel

Komputer for alle (Norway) - - EKSTERNT UTSTYR -

Hvis du har en pc-skjerm stå­en­de, har du tro­lig også en til­hø­ren­de ka­bel, men du kan ikke all­tid va­ere sik­ker på at den pas­ser til den baer­ba­re ma­ski­nen. Gjør den ikke det, må du en­ten kjø­pe en ny ka­bel med ulik kon­takt i hver ende – el­ler en adap­ter. Beg­ge fås fra rundt en hundre­lapp.

DVI

De fles­te skjer­mer er ut­styrt med en DVI-kon­takt, men den stan­dar­den er sjel­den på en baer­bar pc. Der­for må du bru­ke en av de and­re inn­gan­ge­ne på skjer­men – el­ler bru­ke en HDMI til DVI-ka­bel el­ler -adap­ter.

HDMI

Så godt som alle ny­ere baer­ba­re har en HDMI­ut­gang av sam­me type som på en van­lig tv. Hvis også pc-skjer­men har HDMI, kan du bru­ke en helt van­lig HDMI-ka­bel for å kob­le den til data­ma­ski­nen.

VGA

Den­ne til­kob­lin­gen har va­ert i bruk si­den sent

80-tall, men fin­nes fort­sat­ti man­ge nye pc-er og skjer­mer. Har du den på bå­de skjerm og pc, kan de kob­les sam­men med en van­lig VGA-ka­bel.

Dis­play­Port

Mens du fin­ner Dis­play­Port på man­ge ny­ere skjer­mer, er stan­dar­den mer sjel­den på baer­ba­re pc-er. De fles­te skjer­mer har også en an­nen inn­gang (of­te VGA el­ler HDMI) som du kan bru­ke i ste­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.