Ras­ke­re iPad er en sik­ker vin­ner

Komputer for alle (Norway) - - STOR TEST AV NETTBRETT -

iPad Air er en av fire iPad-se­ri­er. Bort­sett fra Air fin­nes luk­sus­ut­ga­ven iPad Pro, den van­li­ge iPa­den og den lil­le iPad Mini. Bå­de når det gjel­der pris og ytel­se hav­ner iPad Air mel­lom iPad Pro og en van­lig iPad.

Det kan va­ere vans­ke­lig å se hva til­nav­net Air vi­ser til, et­ter­som iPad Air bare er 1,4 mm tyn­ne­re og 13 gram let­te­re enn stan­dard­mo­del­len. Skjer­men på iPad Air er stør­re, og elek­tro­nik­ken i den er litt ras­ke­re enn i iPad. Det er ikke minst merk­bart på tun­ge ny­hets­si­der med man­ge bil­der og an­non­ser. Opp­le­vel­sen når man blar opp og ned på si­den, er kort sagt mer fly­ten­de og na­tur­lig med iPad Air.

iPad Air be­nyt­ter App­les TrueTone­tek­no­lo­gi for å sty­re skjerm­ly­set. Det fun­ge­rer fint, og skjer­men er lett å lese un­der nes­ten alle for­hold. Bare i di­rek­te sol­lys blir det litt vans­ke­lig å se hva som skjer på skjer­men. Ope­ra­tiv­sys­te­met er App­les iOS, og det fun­ge­rer uten an­merk­nin­ger. Du får ikke fullt så man­ge mu­lig­he­ter som på et An­d­roid-nett­brett, for ek­sem­pel for å skred­der­sy hjem­skjer­men med wi­dge­ter som opp­da­te­res fort­lø­pen­de med ak­tu­ell va­er­mel­ding og ka­len­der­av­ta­ler. På den an­nen side er ope­ra­tiv­sys­te­met sva­ert over­sikt­lig, og ap­pe­ne som fin­nes til iOS, be­nyt­ter som re­gel det sam­me form­språ­ket. Det gjør det let­te­re å kom­me i gang med en ny app enn det nor­malt er med en app for An­d­roid.

Ett anke­punkt mot iPad Air er at det bare er mon­tert høyt­ta­le­re ne­derst på bret­tet. Der­med kom­mer ly­den fra den ene si­den hvis du set­ter bret­tet på langs for å se en film i bredde­for­mat, og man mis­ter ste­reo­ef­fek­ten. Det had­de va­ert bed­re med én høyt­ta­ler i hvert hjør­ne, slik at man får ste­reo­lyd uan­sett hvor­dan man hol­der nett­bret­tet.

iPad Air er et første­klas­ses nett­brett som an­be­fa­les hvis du vil ha det lil­le eks­tra og er vil­lig til å be­ta­le for det, men Air kos­ter over 50 pro­sent mer enn iPad, som er et godt kjøp for de fles­te. Tes­ten av iPad kan du lese i Test­so­nen på nett­si­den vår.

iPad Air har in­gen pro­ble­mer med å kjø­re samt­li­ge spill fra App Sto­re.

Penn og tas­ta­tur fås som til­be­hør hvis du ikke vil sty­re iPad Air bare med fing­re­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.