God lyd fra fire høyt­ta­le­re

Komputer for alle (Norway) - - STOR TEST AV NETTBRETT -

Le­no­vo-bret­tet

Tab P10 er ikke blant de dy­res­te, men vir­ker li­ke­vel over­ras­ken­de so­lid skrudd sam­men. Det er glass på bå­de fron­tog bak­side, og det gir en gans­ke eks­klu­siv kva­li­tets­fø­lel­se. Ulem­pen er at det gjør nett­bret­tet glatt og litt vans­ke­lig å få skik­ke­lig grep på.

Kan­ten rundt hele Tab P10 er vink­let på en slik måte at de fire høyt­ta­ler­ne i hjør­ne­ne all­tid er vendt mot bru­ke­ren. Det er en god løs­ning. Det gir nem­lig merk­bart bed­re lyd enn i nett­brett flest, der ly­den sen­des ut til si­de­ne el­ler i ver­ste fall bak­over og vekk fra bru­ke­ren. Det er selv­føl­ge­lig ikke noe bass å snak­ke om når man hø­rer mu­sikk fra høyt­ta­ler­ne, og også her får du best lyd når du bru­ker hode­te­le­fo­ner el­ler øre­prop­per. Til slik bruk har Tab P10 en van­lig 3,5 mm ut­gang.

På den ene lang­si­den av Le­no­vo Tab P10 fin­nes det en knapp som bru­kes til å be­tje­ne nett­bret­tet. Den fun­ge­rer også som en ut­mer­ket fin­ger­av­trykks­le­ser og gjør det lett å log­ge på nett­bret­tet el­ler få til­gang til ap­per som kre­ver god­kjen­ning.

Du kan opp­ret­te fle­re bru­ker­pro­fi­ler, og bar­na får sin egen bru­ker­fla­te når de log­ger på. Her fin­ner vi blant an­net et søtt li­te spill og et stort ut­valg av tegne­fil­mer. Dess­ver­re er ikke bar­nas del av bru­ker­fla­ten over­satt, så de må kla­re seg med en­gelsk. Man­ge av spil­le­ne og fil­me­ne som fin­nes, kre­ver li­ke­vel ikke sa­er­lig språk­kyn­di­ge brukere.

Tab P10 er ikke blant de ras­kes­te mo­del­le­ne vi har tes­tet, men has­tig­he­ten er mer enn god nok med tan­ke på den lave pri­sen.

Skjer­men er i 16 : 10-for­mat. Det be­tyr at tv-se­ri­er blir vist med en smal svart kant over og un­der bil­det. Det er et litt pus­sig valg når Le­no­vo fak­tisk har for­hånds­in­stal­lert Net­flixap­pen, som strøm­mer fil­mer og se­ri­er i det mer ut­bred­te 16 : 9-for­ma­tet.

Skjer­men kun­ne godt hatt en noe høy­ere lys­styr­ke, men hel­hets­inn­tryk­ket er li­ke­vel at kva­li­te­ten er mer enn god nok til den for­holds­vis lave pri­sen man må be­ta­le.

Knap­pen av­slø­rer at nett­bret­tet er let­test å bru­ke med lang­si­den ned.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.