Syl­slank Sam­sung

Komputer for alle (Norway) - - STOR TEST AV NETTBRETT -

Det nye Sam­sung-bret­tet Galaxy Tab S5e er bå­de slankt og lett. Med en tyk­kel­se på nes­ten na­tur­stri­di­ge 5,5 mm får det selv de ny­es­te smart­te­le­fo­ne­ne til å vir­ke litt klum­pe­te når man leg­ger dem ved si­den av det­te nett­bret­tet for å sam­men­lig­ne. Galaxy Tab S5e er da også det hit­til tyn­nes­te og let­tes­te nett­bret­tet fra det sør­kore­ans­ke sel­ska­pet.

Til tross for den mi­ni­ma­le inn­kaps­lin­gen har Sam­sung klart å byg­ge inn fire ut­mer­ke­de høyt­ta­le­re, slik at du får ste­reo­lyd en­ten du hol­der Galaxy S5e på langs el­ler på høy­kant.

Dess­ver­re har den slan­ke for­men også tvun­get Sam­sung til å ute­late en van­lig ana­log hode­te­le­fon­ut­gang. Den enes­te inn­gan­gen på Galaxy Tab S5e er en USB-C-kon­takt. Hel­dig­vis lig­ger det en adap­ter i es­ken, slik at du kan kob­le til fa­vo­ritt­hode­te­le­fo­ne­ne via USB-C.

Bak­si­den av nett­bret­tet er i alu­mi­ni­um. Det er litt glatt å hol­de i, men det for­de­ler var­men på en god måte når pro­ses­so­ren blir pres­set. Sam­men med den lave vek­ten gjør det at nett­bret­tet er be­ha­ge­lig å ha på fan­get – også i leng­re tid om gan­gen.

På/av-knap­pen fluk­ter med res­ten av over­fla­ten og har en god in­ne­bygd fin­ger­av­trykks­le­ser som lå­ser opp en­he­ten på et blunk.

Galaxy Tab S5e le­ve­rer en ytel­se som er sva­ert god med tan­ke på pri­sen. Bru­ker­fla­ten fun­ge­rer uten hak­ke­te ani­ma­sjo­ner el­ler for­sin­kel­ser, og det fun­ge­rer helt fint å spil­le selv kre­ven­de 3D-spill fra Play Sto­re.

Som all­tid når det gjel­der Sam­sung, er skjer­men et av høyde­punk­te­ne. Den er stor, lys­sterk og har en fan­tas­tisk kon­trast som gjør at hvit tekst på svart bunn nes­ten skja­erer i øyne­ne.

Det størs­te mi­nu­set er Sam­sungs in­te­grer­te di­gi­ta­le as­sis­tent, Bix­by, som ikke på noen måte kan måle seg med Goog­le As­sis­tent. Det gjør ikke sa­ken bed­re at Bix­by ikke for­står norsk, og der­med må du snak­ke en­gelsk til den hvis du for ek­sem­pel vil spør­re om hvor­dan va­e­ret blir. Det er bare å svei­pe til høy­re fra hjem­skjer­men for å åpne Bix­by, så as­sis­ten­ten har fått en ufor­tjent pro­mi­nent plas­se­ring i ope­ra­tiv­sys­te­met.

Den gode skjer­men dek­ker nes­ten hele fron­ten, som er uten fy­sis­ke knap­per.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.