Ta bil­de av bo­li­gen

Komputer for alle (Norway) - - WINDOWS TIPS OG TRIKS -

Når du er fer­dig med å inn­re­de, vil du sik­kert vise frem re­sul­ta­tet. I Swe­et Ho­me 3D kan du ta et bil­de av bo­li­gen med fle­re de­tal­jer enn i 3D-mo­del­len, slik at du får et mer na­tur­tro inn­trykk.

1 2 Klikk på 3D view 1 og 1 velg Vir­tu­al vi­sit 2 . Nå kan du be­ve­ge deg rundt i hu­set ved hjelp av pil­tas­te­ne og mu­sen. 3 Gå til det ste­det hvor du 2 vil ta bil­det, og klikk på ka­me­rai­ko­net 3 på verk­tøy­lin­jen øverst. 4 5 Opp­gi bil­de­stør­rel­sen un­der 3 Width – vi an­be­fa­ler minst 1000 piks­ler 4 . Un­der Qua­li­ty 5 vel­ger du kva­li­te­ten. Vi har valgt den nest bes­te kva­li­te­ten med godt re­sul­tat.

Velg hvil­ket ob­jek­tiv du vil bru­ke. 4 De­fault 6 er et nor­mal­ob­jek­tiv, mens for ek­sem­pel Fis­heye gir et sva­ert vid­vink­let per­spek­tiv. Klikk på Crea­te 7 når du har valgt. Nå la­ges bil­det. Når det er 5 fer­dig, kan du klik­ke på Sa­ve … 8 for å lag­re det på ma­ski­nen. Gi bil­det et navn, og klikk på Sa­ve 9 . 9 I pro­gram­met kan du ta et bil­de av bo­li­gen. Med foto­funk­sjo­nen si­mu­le­rer pro­gram­met vir­ke­lig­he­ten, slik at du ser skyg­ger, struk­tu­rer, lys og fle­re de­tal­jer enn i den van­li­ge 3D-mo­del­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.