Gjør Ex­cel-ar­ket mer over­sikt­lig

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Jeg har satt opp et stort regne­ark i Ex­cel for å ha over­sikt over bo­lig­lå­net og av­drag som skal be­ta­les. Alt er satt opp må­ned for må­ned, men et­ter hvert som må­ne­de­ne og åre­ne går, er det jo man­ge ra­der som ikke len­ger er ak­tu­el­le. Kan jeg skju­le dem, slik at jeg bare kan for­hol­de meg til be­ta­lin­ger som ennå ikke har for­falt?

Det er gans­ke en­kelt å skju­le vis­nin­gen av ra­der og ko­lon­ner i Ex­cel som du selv øns­ker. Det er spe­si­elt prak­tisk hvis du for ek­sem­pel bru­ker det sam­me bud­sjett­ar­ket år et­ter år. El­lers vil­le det, som du på­pe­ker, blitt et gans­ke langt og uover­sikt­lig ark hvis du ikke skju­ler uak­tu­el­le data fort­lø­pen­de. Her vi­ser vi hvor­dan du går frem.

1 2 Åpne regne­ar­ket i Ex­cel. Mar­ker 1 først de ra­de­ne du vil skju­le, helt ute til venst­re 1 . Du mar­ke­rer de ut­valg­te ra­de­ne 2 ved å dra mu­sen over rad­num­re­ne.

3 2 Høyre­klikk på de mar­ker­te rad­num­re­ne til venst­re 3 , og velg Skjul ra­der 4 . Hvis du se­ne­re vil vise dem igjen, er det bare å mar­ke­re ra­den før og et­ter de skjul­te ra­de­ne og vel­ge Vis ra­der 5 .

6 3 Nå ser du at ra­de­ne fra 6 til 12 er skjult 6 . Det gir langt bed­re over­sikt over regne­ar­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.