Hvor­dan log­ge på Gmail fra Out­look

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Jeg bru­ker Out­look 2007, men når jeg prø­ver å leg­ge inn Gmail-kon­to­en, får jeg mel­ding om at pass­or­det er feil. Det vir­ker i nett­le­se­ren, så hva er det galt?

Pro­ble­met er at Out­look 2007 ikke støt­ter totrinns­be­kref­tel­sen til Goog­le. Der­for må du opp­ret­te noe Goog­le kal­ler et app-pass­ord og bru­ke det.

1 2 1 Åpne Goog­le-kon­to­en via kob­lin­gen un­der. Velg E-post 1 og Win­dows-data­ma­skin 2 , før du tryk­ker på knap­pen Ge­ne­rer 3 .

9 Nå set­ter du inn apppass­or­det 5 9 ved å tryk­ke Ctrl + V. Klikk på Nes­te 10.

4 Ko­pi­er ko­den med 16 tegn 4 over til ut­klipps­tav­len ved å tryk­ke Ctrl + C.

5 6 Åpne Out­look 2007 på pc-en. 3 Velg Fil 5 og klikk på Konto­inn­stil­lin­ger 6 .

7 8 4 Mar­ker Gmail-kon­to­en 7 og velg End­re … 8 .

Nå har du log­get inn på Gmail i 6 Out­look og vil ikke len­ger bli bedt om å opp­gi pass­ord.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.