Hvor­dan slet­ter jeg tysk fra Goog­le over­set­ter?

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Jeg fin­ner ikke ut hvor­dan jeg skal slet­te tysk fra Goog­le over­set­ter. Det er et språk jeg ikke bru­ker, så det er over­flø­dig. Kan de­re hjel­pe?

Du kan ikke slet­te det tys­ke språ­ket helt fra Goog­le-sys­te­met, men du kan slip­pe å se det som et al­ter­na­tiv i over­sik­ten når du bru­ker Goog­le over­set­ter. Tje­nes­ten hus­ker nem­lig de sis­te tre språ­ke­ne du har valgt. Hvis du bare vel­ger and­re språk, vil alt­så tysk bli skjø­vet ut av lis­ten.

1 2 1 2 1 Goog­le over­set­ter hus­ker de tre sis­te språ­ke­ne du har be­nyt­tet 1 . Når du vel­ger nye språk i me­ny­en 2 , vil de he­ret­ter stå øverst i ste­det for tysk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.