De 18 størs­te pc-mys­te­ri­e­ne

En data­ma­skin kan til ti­der opp­fø­re seg som et le­ven­de ve­sen med egen vil­je. Det kan føre til mys­tis­ke hen­del­ser og pro­ble­mer ved skjer­men, men det er som re­gel en god for­kla­ring. Den får du her.

Komputer for alle (Norway) - - FORSIDE - Jour­na­list Mat­hias Al­sted Lund Flinck

”Hvor­for i all ver­den gjør du det, da?” ”Kom igjen!” ”Nei, hvor­for star­ter du på nytt!?”

Du har sik­kert hørt dis­se el­ler lig­nen­de for­tvil­te mono­lo­ger mer enn én gang når noen du kjen­ner har fått pro­ble­mer med data­ma­ski­nen. Sva­ret fra ma­ski­nen selv bi­drar sjel­den til å kas­te lys over sa­ken, og de un­der­li­ge feil­mel­din­ge­ne el­ler fra­va­e­ret av lyd i høyt­ta­ler­ne er og blir ube­gri­pe­li­ge fe­no­me­ner. Fra tid til an­nen skjer det nem­lig at ma­ski­nen el­ler Win­dows slår krøll på seg uten for­var­sel, og år­sa­ken er bare unn­taks­vis lett å for­stå.

En rask tur i Spør oss-fo­ru­met på hjemme­si­de­ne våre vi­ser at helt van­li­ge pc-bru­ke­re fra tid til an­nen kom­mer ut for til­syne­la­ten­de ufor­klar­li­ge hen­del­ser når de sit­ter ved data­skjer­men. I fo­ru­met kan man stil­le spørs­mål og få svar når man har data­pro­ble­mer, og det skjer for alle i ny og ne. Det kan dreie seg om alt fra ut­ford­rin­ger med så­kal­te ”tre­ge tas­ter” til at far­ge­ne plut­se­lig for­svin­ner fra skjerm­bil­det. Det kan også opp­stå ut­ford­rin­ger med det tråd­løse nett­ver­ket i Win­dows, el­ler det kan va­ere at man be­gyn­ner å lure på hvor­for ope­ra­tiv­sys­te­met har to pro­gram­map­per.

Vi har sam­let de 18 pc-mys­te­ri­e­ne som flest le­se­re har søkt etter hjelp til de sis­te åre­ne. Ved førs­te øye­kast vir­ker man­ge av mys­te­ri­e­ne ufor­klar­li­ge og umu­li­ge å løse selv for er­far­ne pc-bru­ke­re. Fle­re av dem har vakt stor und­ring her i re­dak­sjo­nen. Det fin­nes li­ke­vel lo­gis­ke for­kla­rin­ger på mys­tik­ken – og med den­ne ar­tik­ke­len får du mu­lig­het til å løse dis­se pro­ble­me­ne selv, uten å be­ta­le en pro­fe­sjo­nell IT-mann for å se på ma­ski­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.