Så lett gjør du fi­le­ne ule­se­li­ge for hacke­re

Vil du sen­de et do­ku­ment el­ler et bil­de som ab­so­lutt in­gen and­re enn mot­ta­ke­ren skal kun­ne åpne og se? Da bør du prø­ve det nye verk­tøy­et Fi­le Pro­tect System fra For­dels­so­nen.

Komputer for alle (Norway) - - FORSIDE - Jour­na­list Ni­klas Ernst

Som barn send­te jeg "hem­me­li­ge" brev og mel­din­ger til ka­me­ra­te­ne. De kun­ne bare le­ses av dem som viss­te hvor­dan de for­skjel­li­ge teg­ne­ne skul­le le­ses el­ler hvil­ket sinn­rikt system el­ler kode­språk som lå bak det ak­tu­el­le bre­vet. Det kun­ne for ek­sem­pel va­ere at hver bok­stav skul­le end­res til den nes­te i al­fa­be­tet. Og hva har det med data­ma­ski­ner å gjø­re? En hel del, fak­tisk. Det er det sam­me prin­sip­pet som gjel­der når du kryp­te­rer fi­ler på en pc. For­skjel­len er at barn­dom­mens hjemme­sne­kre­de kode­språk er byt­tet ut med avan­ser­te ma­te­ma­tis­ke form­ler. Re­sul­ta­tet er kryp­ter­te fi­ler som det i prak­sis er umu­lig å åpne for and­re enn dem som har nøk­ke­len.

Lett å kom­me i gang

Her vi­ser vi hvor­dan du kan sen­de kryp­ter­te fi­ler. Kan­skje av nos­tal­gis­ke grun­ner, slik at du på sam­me måte som med pa­pir­lap­pe­ne på sko­len kan sen­de mel­din­ger som bare noen få inn­vid­de kan de­ko­de – el­ler for­di du vil va­ere sik­ker på at mel­din­gen ikke blir lest av uved­kom­men­de. Uan­sett grunn er det en rask og en­kel pro­sess å kom­me i gang med kryp­te­rin­gen, selv om det kan vir­ke avan­sert: Du må bare bru­ke pro­gram­met Fi­le Pro­tect System, som lig­ger i For­dels­so­nen, og noen fi­ler (do­ku­men­ter, bil­der, vi­deo­er el­ler an­net) som du vil gjø­re ule­se­li­ge for alle and­re enn ret­te ved­kom­men­de.

Du må også ten­ke ut et godt pass­ord som kan bru­kes til å åpne fi­le­ne igjen.

Også mot­ta­ke­ren må in­stal­le­re pro­gram­met Fi­le Pro­tect System på ma­ski­nen sin for å kun­ne de­kryp­te­re fi­le­ne du sen­der – og må selv­føl­ge­lig få pass­or­det du har opp­ret­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.