Ver­dens bes­te ebok­le­ser

Komputer for alle (Norway) - - INNHOLD -

Det skjer ikke ofte at tes­ter­ne i Kom­pu­ter for alle na­er­mer seg topp­ka­rak­te­ren 10, men Kind­le Pa­per­whi­te vek­ker vir­ke­lig be­geist­ring. Les om den og mye an­net nytt og fint i den om­fat­ten­de test­spal­ten.

Ama­zon Kind­le er ver­dens mest solg­te ebok­le­ser. Kind­le Pa­per­whi­te skil­ler seg fra den enk­les­te Kindle­mo­del­len ved at skjer­men har bak­grunns­be­lys­ning som jus­te­rer seg auto­ma­tisk etter ly­set i om­gi­vel­se­ne. Ly­set er jevnt for­delt, og det er lett å lese bok­sta­ve­ne un­der alle lys­for­hold, fra klar sol til bek­mør­ke. Det er vir­ke­lig fan­tas­tisk å kun­ne lese når som helst og hvor som helst.

Det er også godt å lese på den mono­kro­me skjer­men, som har sva­ert god kon­trast. Tak­ket va­ere den lave vek­ten blir du hel­ler ikke sli­ten av å sit­te med lese­bret­tet i hån­den over tid. Når du skal bla, be­rø­rer du høy­re side av skjer­men med tom­me­len, så det er lett å lese med én hånd. Hvis skrif­ten er for li­ten, kan du gjø­re den stør­re med en om­vendt knipe­be­ve­gel­se med to fing­re på skjer­men – som på en te­le­fon el­ler et nett­brett.

Som noe nytt i for­hold til tid­li­ge­re mo­del­ler, er den­ne ver­sjo­nen av Kind­le Pa­per­whi­te vann­tett. Du kan alt­så trygt ta den med på stran­den. Ebø­ker tar bare noen få mega­byte, så du kan

trygt dra på fe­rie med åtte gi­ga­byte plass i Kind­le Pa­per­whi­te. Det gir plass til hundre­vis av bø­ker. Bø­ke­ne fås selv­føl­ge­lig kjøpt fra Ama­zon og er for­trinns­vis på en­gelsk. Ama­zon­bu­tik­ken er in­te­grert i Kind­le Pa­per­whi­te, slik at det er lett å kjø­pe bø­ker di­rek­te fra lese­bret­tet. Du kan også leg­ge inn nors­ke bø­ker (hvis de ikke er kopi­be­skyt­tet) ved hjelp av pro­gram­met Ca­li­bre, som du kan las­te ned fra For­dels­so­nen på nett­si­den vår. Kind­le Pa­per­whi­te er også i stand til å vise PDF-fi­ler.

Du kan trygt ta med Kind­le Pa­per­whi­te i bade­ka­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.