Din nye as­sis­tent

Komputer for alle (Norway) - - INNHOLD - Www.kom­pu­ter.no/goog­le-sko­len

I Goog­le-sko­len har vi kom­met til den mest grense­spren­gen­de de­len av Goog­les tje­nes­ter – den in­tel­li­gen­te as­sis­ten­ten som sva­rer på spørs­mål og all­tid er klar med en kvikk kom­men­tar.

I den­ne se­ri­en pre­sen­te­rer vi de bes­te Goog­le-verk­tøy­ene. Den­ne gan­gen kan du lese om Goog­le As­sis­tent.

Goog­le Do­ku­men­ter

Tekst­be­hand­ling

Goog­le Regne­ark

Regne­ark

Goog­le Pre­sen­ta­sjo­ner

Pre­sen­ta­sjo­ner

Goog­le Disk

Nett­lag­ring

Gmail

Epost

Goog­le Ka­len­der

Ka­len­der

Goog­le Foto

Bil­de­lag­ring og -be­hand­ling

Goog­le Maps

Kart og na­vi­ga­sjon

Goog­le Si­tes

Hjemme­side

Goog­le As­sis­tent

Di­gi­tal as­sis­tent Les de tid­li­ge­re de­le­ne av Goog­le-sko­len på:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.