Fugle­kik­ke­rens fa­vo­ritt­ut­styr

Er du li­den­ska­pe­lig opp­tatt av fug­ler, el­ler lu­rer du på hvil­ke ar­ter du ser på fugle­bret­tet? Her vi­ser vi ap­per og ut­styr en­hver hobby­or­ni­to­log bør kjen­ne til.

Komputer for alle (Norway) - - INNHOLD - Jour­na­list Mar­tin Ha­ver­holm

Du kan la­ere mye mer om fug­le­ne på fugle­bret­tet hvis du har et ka­me­ra, en kik­kert, et par ap­per og en nett­side med ek­semp­ler på fugle­sang.

Fug­ler er fan­tas­tis­ke skap­nin­ger, og sva­ert man­ge har stor gle­de av å bru­ke tid på å stu­de­re dem. Uan­sett om du sy­nes det er mest in­ter­es­sant å opp­søke de fja­er­kled­de dy­re­ne i de­res na­tur­li­ge ha­bi­tat, el­ler bare li­ker å føl­ge med på fugle­bret­tet i ha­gen, så de­ler du in­ter­es­sen for noen av de vak­res­te og mest ele­gan­te dy­re­ne som fin­nes, med sva­ert man­ge. Du kom­mer selv­føl­ge­lig langt med kik­kert og no­tat­blokk når du skal kik­ke på fug­le­ne, men vi har et par tips hvis du har lyst til å løf­te opp­le­vel­sen et par hakk og sam­ti­dig gjø­re det hele litt enk­le­re. Viss­te du for ek­sem­pel at det fin­nes en nett­side som inne­hol­der alt du be­hø­ver å vite om fug­ler i Nor­ge? Det gjør det lett å sjek­ke hvil­ken fugl du nett­opp så på fugle­bret­tet. Det fin­nes også en smart app du kan ta med ut i na­tu­ren, slik at du raskt kan slå opp og se om det vir­ke­lig var en en­kelt­bek­ka­sin du så. Har du mer be­hov for en dings til å ta bed­re bil­der av fug­le­ne? El­ler hva med å kun­ne føl­ge med på det som skjer in­ne i fugle­kas­sen? På de nes­te si­de­ne fin­ner du smar­te løs­nin­ger på alt det­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.