Kjøp en bed­re ru­ter og få mer gle­de av in­ter­nett

Komputer for alle (Norway) - - INNHOLD -

De faer­res­te kan i ut­gangs­punk­tet ten­ke seg å bru­ke pen­ger på å kjø­pe noe de har ri­ke­lig av fra før.Slik had­de også jeg det med den ru­te­ren jeg bruk­te til å kob­le pc og alle en­he­ter til in­ter­nett.

Som så man­ge and­re har jeg nem­lig en av­ta­le med en nett­le­ve­ran­dør, og den in­ne­ba­erer at det også er dem som le­ve­rer en tråd­løs ru­ter samt en (mer el­ler mind­re) kryp­tisk for­kla­ring på hvor­dan den skal kob­les til, slik at alt det fan­tas­tis­ke der ute på net­tet kan strøm­me tråd­løst ut i alle kri­ker og kro­ker i lei­lig­he­ten.

Det jeg der­imot ikke var på det rene med, men ved na­er­me­re etter­tan­ke bur­de ha for­stått, var at de ”gra­tis” ru­ter­ne fra de sto­re nett­le­ve­ran­dø­re­ne selv­føl­ge­lig er hen­tet fra pro­du­sen­te­nes ne­derst hyl­le. Alt­så der ut­styr som er i ferd med å bli ut­da­tert, står og sam­ler støv.

Der­for var gle­den desto stør­re da jeg opp­da­get at min ny­inn­kjøp­te ru­ter lett kun­ne for­bed­re ytel­sen på det tråd­løse net­tet gans­ke be­ty­de­lig. Det krev­de rik­tig­nok en end­ring av opp­set­tet og der­med en lang­va­rig te­le­fon­sam­ta­le med nett­le­ve­ran­dø­rens kunde­ser­vice, men det var verdt både bry­de­ri­et og kost­na­den (på na­er­me­re 4000 kro­ner). Du kan få in­spi­ra­sjon til en opp­gra­de­ring av det tråd­løse hjem­me­nett­ver­ket i den sto­re tes­ten av de ny­es­te og ras­kes­te ru­ter­ne i den­ne ut­ga­ven av bladet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.