Inn­hold i For­dels­so­nen

Komputer for alle (Norway) - - INNHOLD -

Les om de ak­tu­el­le pc­pro­gram­me­ne i For­dels­so­nen.

Er det mu­lig å flyt­te pro­gram­mer fra C- til D-dis­ken på data­ma­ski­nen? Sva­ret har len­ge va­ert et run­gen­de nei. Vi har all­tid an­be­falt at du av­instal­le­rer pro­gram­me­ne og in­stal­le­rer dem på nytt hvis du har be­hov for å flyt­te dem til en an­nen sta­sjon el­ler en an­nen hard­disk.

Det var imid­ler­tid før vi opp­da­get su­per­pro­gram­met Fol­der Mo­ve Free. Er du en dre­ven pc­bru­ker, kan du nem­lig bru­ke det­te pro­gram­met til å flyt­te map­per i ut­fors­ke­ren. Les in­struk­sjo­ne­ne våre et an­net sted i bladet, og les dem godt.

Nå kan du flyt­te pro­gram­mer, slik at du for ek­sem­pel får mer plass på sy­s­tem­dis­ken C.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.