Ny­he­ter

Komputer for alle (Norway) - - INNHOLD -

Nye Win­dows-funk­sjo­ner og alt om sik­ker­he­ten på mo­bil og pc.

Map­per du bru­ker mye, for­tje­ner eks­tra opp­merk­som­het – og nå kan du bru­ke far­ger til å frem­heve dem. Gjør du for ek­sem­pel Do­ku­men­ter-map­pen knall­oran­sje, for­svin­ner den ikke i meng­den av mind­re vik­ti­ge map­per, ver­ken i ho­ved­vin­du­et i ut­fors­ke­ren el­ler i snar­veispa­ne­let på venst­re side av vin­du­et.

Med Fol­derPain­ter går farge­leg­gin­gen som en lek, og du kan vel­ge mel­lom tolv for­skjel­li­ge far­ger. En be­skje­den inn­sats gir alt­så langt bed­re over­sikt i hver­da­gen.

Win­dows lar deg nor­malt ikke vel­ge for­skjel­li­ge far­ger på map­pe­ne, men med det­te verk­tøy­et går det på et blunk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.