Test

Asus Zen­fo­ne 6 er en god te­le­fon til en pris som lig­ger langt un­der kon­kur­ren­te­nes flagg­skip­mo­del­ler. Dess­uten har den en used­van­lig fif­fig ka­mera­løs­ning.

Komputer for alle (Norway) - - INNHOLD -

Vi tes­ter blant an­net en ny mo­bil fra Asus og en su­ve­ren ebok­le­ser.

Tai­wans­ke Asus pro­du­se­rer et stort ut­valg av elek­tro­nis­ke dings­er, men sel­ska­pet er nok ikke først og fremst kjent for mo­bil­te­le­fo­ner.

Ikke desto mind­re har de kom­met til num­mer 6 i se­ri­en av Zen­fo­ne­mo­del­ler. Zen­fo­ne-se­ri­en har ut­mer­ket seg med gode spe­si­fi­ka­sjo­ner til en for­holds­vis lav pris.

Zen­fo­ne 6 går nye vei­er med ka­me­ra­et på bak­si­den av te­le­fo­nen. Det er nem­lig mon­tert på et lite heng­sel som kan vip­pes opp på top­pen av te­le­fo­nen. Når du vil bru­ke vi­deo­te­le­fon el­ler ta et selv­por­trett, svin­ges ka­me­ra­et rundt på for­si­den med en svakt sum­men­de lyd. Det er mor­somt de førs­te gan­ge­ne, men me­ka­nis­men vir­ker ikke sa­er­lig ro­bust, så vi er redd for at den lett blir øde­lagt.

Det ro­te­ren­de ka­me­ra­et har li­ke­vel noen opp­lag­te for­de­ler. Selv om bilde­kva­li­te­ten på langt na­er kan måle seg med topp­mo­del­le­ne fra Hua­wei og Sam­sung, så tar det bruk­ba­re bil­der. Etter­som du bru­ker det sam­me ka­me­ra­et til selv­por­tret­ter, får også de bed­re kva­li­tet enn hos kon­kur­ren­te­ne, som be­nyt­ter et bil­lig se­kun­daer­ka­me­ra. Dess­uten slip­per du et hakk el­ler en svart prikk øverst på skjer­men for å få plass til ka­me­ra­et.

El­lers er skjer­men et av punk­te­ne hvor det er spart litt. Det er ikke en OLED-skjerm, som på de dy­res­te te­le­fo­ne­ne. I ste­det har Asus valgt en IPS-skjerm, med la­ve­re kon­trast enn OLED. Den gjen­gir hel­ler ikke mør­ke ny­an­ser op­ti­malt.

Fin­ger­av­trykks­le­se­ren er plas­sert på bak­si­den og er lett til­gjen­ge­lig for en gans­ke gjen­nom­snitt­lig manns­hånd. Le­se­ren

fun­ge­rer etter hen­sik­ten og vir­ker umid­del­bart noe ras­ke­re enn de ny­es­te fin­ger­av­trykks­le­ser­ne som er in­ne­bygd i selve skjer­men.

Bat­te­ri­et i Zen­fo­ne 6 er på hele 5000 mAh. Det be­tyr at det fint hol­der det gå­en­de i to døgn ved mo­de­rat bruk. Ulem­pen er selv­føl­ge­lig at det gjør Zen­fo­ne 6 til en tung te­le­fon, og det mer­ker man. Dess­ver­re har den in­gen mu­lig­het for tråd­løs la­ding, så du må be­nyt­te deg av te­le­fo­nens USB-Ckon­takt for å lade den.

Zen­fo­ne 6 hol­der kan­skje ikke helt føl­ge med kon­kur­ren­te­nes topp­mo­del­ler på alle om­rå­der, men du får en over­ras­ken­de god te­le­fon til en pris som er til å leve med.

Ka­me­ra­et vip­pes rundt til fron­ten når du vil ta en sel­fie i ka­me­ra­ap­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.