En­kel flyt­ting av pro­gram­mer

Er det trangt om plas­sen på hard­dis­ken? Med et nytt pro­gram kan du flyt­te pro­gram­mer til and­re ste­der på data­ma­ski­nen – uten først å måt­te av­instal­le­re og så in­stal­le­re dem på nytt.

Komputer for alle (Norway) - - INNHOLD - Jour­na­list Ni­klas Ernst

Ko­pi­er pro­gram­mer til en ny map­pe.

Nye pro­gram­mer gjør data­ma­ski­nen bed­re og mer an­ven­de­lig. Sam­ti­dig er det slik at jo fle­re pro­gram­mer du in­stal­le­rer, desto mind­re plass får du på hard­dis­ken. Det gjel­der sa­er­lig hvis du har en av de ny­ere SSD-dis­ke­ne, som ofte har langt mind­re plass å rut­te med. Sam­ti­dig er det som re­gel nett­opp der de nye pro­gram­me­ne blir in­stal­lert. Har du fle­re par­ti­sjo­ner el­ler hard­dis­ker i ma­ski­nen, kan du li­ke­vel vel­ge å flyt­te pro­gram­me­ne slik at de ikke tar plass på C-dis­ken, og slik at du unn­går en treg pc. Du kan alt­så leg­ge de sto­re og tun­ge pro­gram­me­ne lig­ge på for ek­sem­pel en tra­di­sjo­nell me­ka­nisk hard­disk, slik at Win­dows får SSD-lag­rin­gen for seg selv. Nor­malt kre­ver en slik ma­nø­ver at du først av­instal­le­rer pro­gram­me­ne og in­stal­le­rer dem på nytt. Det er en tung og tid­kre­ven­de pro­sess.

I den­ne ar­tik­ke­len vi­ser vi hvor­dan du i ste­det kan bru­ke pro­gram­met Fol­derMo­ve Free til å flyt­te pro­gram­me­ne raskt og en­kelt, uten å måt­te av­instal­le­re og in­stal­le­re dem på nytt. Hvis du se­ne­re vil flyt­te et be­stemt pro­gram til­ba­ke til en tid­li­ge­re plas­se­ring, vi­ser vi også hvor­dan du gjør det. Du bør imid­ler­tid va­ere opp­merk­som på at Fol­derMo­ve Free er et pro­gram som hen­ven­der seg til er­far­ne Win­dows-bru­ke­re.

Den pri­ma­ere hard­dis­ken med Win­dows-in­stal­la­sjo­nen er nes­ten full. Der­for vil vi flyt­te noen av pro­gram­me­ne til en an­nen hard­disk. Først vel­ger du map­pen med pro­gram­met du vil flyt­te. Så vel­ger du ste­det pro­gram­met skal flyt­tes til, og etter et par klikk er pro­gram­met flyt­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.