Sett far­ge på map­pe­ne

Det kan va­ere vans­ke­lig å be­hold over­sik­ten hvis du har man­ge map­per. Et nytt pro­gram i For­dels­so­nen gjør det lett å skil­le dem fra hver­and­re.

Komputer for alle (Norway) - - INNHOLD - Jour­na­list Ni­klas Ernst

Slik får du bed­re over­sikt i Win­dows.

Map­pe­ne gjør det mu­lig å ka­te­go­ri­se­re og struk­tu­re­re fi­le­ne i Win­dows. Det er selv­føl­ge­lig smart, men i takt med at an­tall map­per på ma­ski­nen øker, er det fort gjort å mis­te over­sik­ten når man for­sø­ker å fin­ne noe i ut­fors­ke­ren. Det gjør ikke sa­ken bed­re at alle map­pe­ne ser like ut, med den sam­me gule far­gen.

En­kelt og smart pro­gram

Det pro­ble­met lø­ser det lil­le pro­gram­met Fol­derPain­ter raskt og en­kelt: Du får su­ve­ren over­sikt når pro­gram­met er in­stal­lert på ma­ski­nen og du har gitt map­pe­ne uli­ke far­ger med et par muse­klikk. Du kan for ek­sem­pel vel­ge å la map­per som hø­rer sam­men, få den sam­me far­gen. Det har vi gjort i ek­sem­pe­let til høy­re, der regn­ska­pe­ne har fått én far­ge, mens map­per med kvit­te­rin­ger har fått en an­nen.

Du kan også vel­ge å bare gi en en­kelt map­pe en be­stemt far­ge, slik at den skil­ler seg fra de and­re. Det er en god løs­ning hvis det er spe­si­el­le map­per du bru­ker mye og der­for vil fin­ne raskt. Her vi­ser vi hvor­dan du in­stal­le­rer Fol­derPain­ter og ut­nyt­ter de man­ge mu­lig­he­te­ne.

Du kan blant an­net bru­ke pro­gram­met til å mar­ke­re ut­valg­te map­per, som vi har gjort med ”Back­up” her. Den map­pen bru­ker jeg ofte og har der­for far­get den oran­sje, slik at den er lett å se i me­ny­en ”Hur­tig­til­gang”. Hvis du end­rer far­ge på en map­pe i den­ne me­ny­en, må du fjer­ne den fra ”Hur­tig­til­gang” og leg­ge den til igjen før far­gen end­res.

Her har jeg fått bed­re over­sikt ved å gi map­per med sam­me type inn­hold lik far­ge. Du kan godt end­re far­gen på fle­re map­per på én gang når du bru­ker Fol­derPain­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.