Spør oss

Komputer for alle (Norway) - - INNHOLD -

De bes­te le­ser­spørs­må­le­ne sam­let i én over­sikt­lig spal­te.

Innstil­lin­gen for å end­re far­ge på opp­ga­ve­lin­jen er ikke til­gjen­ge­lig. Val­get er blok­kert og vi­ses med uty­de­lig skrift. Jeg vet at jeg tid­li­ge­re har kun­net end­re far­ge på opp­ga­ve­lin­jen, så hva gjør jeg?

Du har sann­syn­lig­vis valgt et tema som ikke til­la­ter end­ring av far­gen på opp­ga­ve­lin­jen. Det fore­kom­mer, men i de fles­te te­ma­er er det mu­lig å end­re far­gen, også i Win­dows’ egne. Der­for vi­ser vi her hvor­dan du byt­ter til et an­net tema.

1 2 1 Skriv far­ge i søke­fel­tet 1 , og klikk på Farge­inn­stil­lin­ger 2 .

7 6 5 3 Hvis du vil end­re far­gen på opp­ga­ve­lin­jen, vel­ger du et tema som til­la­ter det­te. Det kan va­ere fra Win­dows 5 el­ler du kan fin­ne fle­re via kob­lin­gen 6 . Klikk på Far­ger 7 igjen.

8 4 Sett hake ved Start, opp­ga­ve­lin­je og hand­lings­sen­ter 8 . Der­med får Win­dows’ opp­ga­ve­lin­je 9 og start­me­ny­en en far­ge som er til­pas­set te­ma­et. 9

4 3 2 Bla litt ned­over. Hvis punk­tet Start, opp­ga­ve­lin­je og hand­lings­sen­ter er grått 3 , klik­ker du på Te­ma­er 4 i me­ny­en til venst­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.