Gra­tis PDF-re­di­ge­ring

Komputer for alle (Norway) - - FORDELSSON­EN – EN DEL AV ABONNEMENT­ET -

Det mest bruk­te pro­gram­met for re­di­ge­ring av PDF-fi­ler he­ter Ado­be Acro­bat Pro. Det kos­ter i skri­ven­de stund 190 kro­ner – i må­ne­den! Al­ter­na­tivt kan du bru­ke det­te pro­gram­met fra As­ham­poo. Det lar deg re­di­ge­re PDF-fi­ler og for ek­sem­pel flet­te to fi­ler el­ler dele et PDF-do­ku­ment i to. Pro­gram­met gir i det hele tatt gode re­di­ge­rings­mu­lig­he­ter.

I pro­gram­met kan du re­di­ge­re i en PDF og blant an­net fyl­le ut skje­ma­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.