Kon­flik­ter i For­dels­so­nen

Komputer for alle (Norway) - - FORDELSSON­EN – EN DEL AV ABONNEMENT­ET -

Det hen­der at det opp­står kon­flikt mel­lom to pro­gram­mer i For­dels­so­nen – men vi fin­ner en løs­ning.

I Spør oss-spal­ten i den­ne ut­ga­ven kan du lese om hvor­dan pro­gram­me­ne Dri­ver Boo­s­ter og Mal­ware­by­tes på in­gen måte tri­ves sam­men. Sik­ker­hets­pro­gram­met Mal­ware­by­tes ad­va­rer fak­tisk om at Dri­ver Boo­s­ter er di­rek­te ska­de­lig. Det er er­ger­lig, sa­er­lig for­di beg­ge pro­gram­me­ne er blant dem vi an­be­fa­ler i For­dels­so­nen. Kon­flik­ten bun­ner i at Dri­ver Boo­s­ter, som alle dri­ver­pro­gram­mer, kan gjø­re be­ty­de­lig ska­de hvis det bru­kes feil.

Vi øns­ker ikke å ta noen de­fi­ni­tiv stil­ling i den­ne stri­den. I ste­det til­byr vi en løs­ning på pro­ble­met: I Mal­ware­by­tes kan man nem­lig opp­ret­te et unn­tak, slik at Dri­ver Boo­s­ter li­ke­vel får lov til å ope­re­re på ma­ski­nen. Nøy­ak­tig hvor­dan du går frem for å få til det, kan du lese mer om i gjen­nom­gan­gen i Spør oss ba­kerst i bladet.

Både Mal­ware­by­tes Boo­s­ter an­be­fa­les.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.