Finn pro­gram­me­ne fra et be­stemt blad

Komputer for alle (Norway) - - FORDELSSON­EN – EN DEL AV ABONNEMENT­ET -

Vi hø­rer fra man­ge le­se­re at de ofte har blade­ne i fle­re må­ne­der før de tar hull på dem. I mel­lom­ti­den har pro­gram­me­ne som er om­talt i bladet for­svun­net fra for­si­den i For­dels­so­nen, men du fin­ner dem raskt igjen ved hjelp av num­me­ret på det ak­tu­el­le bladet. Her vi­ser vi hvor­dan du går frem.

Der­med kom­mer du til si­den for PDF-ar­tik­ke­len. I det­te til­fel­let 3 er det hele ti ar­tik­ler, etter­som Goog­le-sko­len be­står av ti de­ler. Klikk på Les del 1 5 for å lese PDF-en i nett­le­se­ren el­ler las­te den ned. Det sam­me kan du gjø­re med de and­re de­le­ne.

”Blad­vel­ge­ren” lig­ger øverst i For­dels­so­nen. Ved å 1 klik­ke på den lil­le pi­len 1 kan du vel­ge en ut­ga­ve 2 fra me­ny­en. De­ret­ter klik­ker du på Vis 3 .

I over­sik­ten ser du både pro­gram­me­ne 2 og ar­tik­le­ne fra bladet. Klikk på en ar­tik­kel du vil lese 4 .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.