Skjer­mer med su­per­opp­løs­ning

Høs­ten 2019 vil bli hus­ket som ti­den da de nye, eks­tremt høy­opp­løs­te 8K-skjer­me­ne kom for al­vor. Det er li­ke­vel grunn til å ven­te med å bru­ke pen­ger på de im­po­ne­ren­de skjer­me­ne.

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

≡ Først var skjer­mer med HD-opp­løs­ning det al­ler hot­tes­te. Så kom Full HD og de­ret­ter 4K, også kjent som UHD. Nå er alt­så 8K klar til å bli hver­dags­kost i bu­tik­ke­ne – og kan­skje i de tu­sen hjem.

At en skjerm er ”8K”, be­tyr at den har hele 8000 bilde­punk­ter i skjer­mens bred­de. Det er dob­belt så man­ge som på en 4K-tv. LG, Sam­sung, Hi­sen­se og and­re tv-pro­du­sen­ter har hatt dis­se su­per­skjer­me­ne i fle­re år al­le­re­de. De har imid­ler­tid va­ert sva­ert kost­ba­re og gjer­ne i en stør­rel­se som pas­ser dår­lig i en van­lig stue.

Nå er det li­ke­vel mye som ty­der på at pro­du­sen­te­ne sat­ser for fullt på 8K. Ett ek­sem­pel er en 55-tom­mer fra Sam­sung, som ble lan­sert på elek­tro­nikk­mes­sen IFA i Ber­lin til en pris på rundt 40 000 kro­ner. Det be­tyr at van­li­ge men­nes­ker snart kan få 8K i sin egen stue, hvis de er vil­li­ge til å bru­ke så mye pen­ger på en ny tv.

Det kan med and­re ord hø­res ut som om 8K-re­vo­lu­sjo­nen står for dø­ren, men fullt så en­kelt er det ikke. Hvis du kjø­per en 4K-tv i dag, for ikke å snak­ke om 8K, fin­nes det nem­lig for­svin­nen­de lite inn­hold i form av fil­mer og se­ri­er som er pro­du­sert i så høy opp­løs­ning. Det be­tyr at tek­no­lo­gi­en du be­ta­ler så dyrt for, ikke på noen måte kom­mer til sin rett.

Et an­net pro­blem er at 8K er be­reg­net på sto­re skjer­mer. Iføl­ge Con­su­mer Tech­no­lo­gy As­socia­tion får man først gle­de av 8K på skjer­mer som er stør­re enn 65 tom­mer. På mind­re skjer­mer ser man fak­tisk ikke for­skjell på bil­det på en 4K- og en 8K-skjerm. Der­for er det etter vår me­ning in­gen grunn til å ”løpe og kjø­pe” 8K-tv.

På tek­no­logi­mes­sen IFA i Ber­lin kun­ne blant and­re Sam­sung pre­sen­te­re en ny tv på 55 tom­mer med en opp­løs­ning på hele 8K.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.