Baer­bar med eks­tra skjerm

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

≡ Hvor­for nøye seg med bare én skjerm på den baer­ba­re ma­ski­nen? Det kan ha va­ert tan­ken til en de­sig­ner hos Asus da han ut­vik­let den nye ZenBook Pro Duo. I til­legg til en 15,6-tom­mers be­rø­rings­føl­som OLED-skjerm på 3840 x 2160 punk­ter har nem­lig ZenBook Pro Duo en eks­tra, mind­re skjerm plas­sert rett over tas­ta­tu­ret. Også den er be­rø­rings­føl­som og har UHD-opp­løs­ning som den stør­re skjer­men.

Det er slett ikke så dumt som det kan se ut ved førs­te øye­kast: Du kan ha stor nyt­te av å bru­ke den til å ha for ek­sem­pel et mu­sikk­pro­gram på den lil­le skjer­men mens du job­ber på den sto­re. Hvis du bru­ker et bilde­be­hand­lings­pro­gram, kan du plas­se­re verk­tøy­pa­let­te­ne på den lil­le skjer­men mens du job­ber med bil­det på den sto­re. I så fall er det godt å vite at du også får ri­ke­lig med data­kraft til å be­hand­le høy­opp­løs­te bil­der og tun­ge pro­gram­mer: Alle ZenBook Pro Duo-mo­del­le­ne er ut­styrt med et Nvi­dia GeFor­ce RTX 2060-skjerm­kort og en­ten en In­tel Co­re i7- el­ler i9-pro­ses­sor. Pri­sen på ZenBook Pro Duo star­ter på ca. 28 000 kro­ner.

Eks­tra­skjer­men på Asus ZenBook Pro Duo er ikke til pynt, men kan bru­kes til blant an­net eks­tra verk­tøy­pa­let­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.