Vid­un­der­lig en­kelt

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

≡ I 2020 vil en fire­del av inn­byg­ger­ne i Euro­pa va­ere over 60 år. Det vet te­le­fon­pro­du­sen­ten Doro, som har spe­sia­li­sert seg på te­le­fo­ner nett­opp for den elds­te de­len av be­folk­nin­gen. 8080 er den ny­es­te mo­del­len fra Doro, og selv om den til for­veks­ling ser ut som en hvil­ken som helst an­nen An­d­roid-mo­bil, har den noen smar­te funk­sjo­ner som er spe­si­elt ret­tet mot eld­re bru­ke­re. Den har blant an­net en di­gi­tal as­sis­tent ved navn Eva, som hjel­per deg i gang. Når du ak­ti­ve­rer as­sis­ten­ten, spør den (el­ler hun) hva du vil gjø­re, så får du hjelp mens du snak­ker med as­sis­ten­ten.

Det er blant an­net mu­lig å skru vo­lu­met eks­tra høyt opp på Doro 8080, og tekst på skjer­men er gjort spe­si­elt lett­lest. I mot­set­ning til and­re mo­bil­pro­du­sen­ter har Doro ut­styrt bak­si­den av 8080 med et be­legg som gir et bed­re grep om te­le­fo­nen.

Dess­uten får du en egen as­si­stanse­knapp, slik at du raskt kan til­kal­le hjelp uten først å måt­te slå et num­mer el­ler bla gjen­nom kon­takt­lis­ten.

Doro 8080 er i salg når du le­ser det­te, og pri­sen er på rundt 4000 kro­ner.

Vo­lu­met på Doro 8080 kan stil­les eks­tra høyt, slik at man let­te­re hø­rer den man snak­ker med.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.