Gjør den baer­ba­re til en full­ver­dig kon­tor-pc

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

≡ Ut­styrs­pro­du­sen­ten Bel­kin har nett­opp pre­sen­tert en ny dok­king­sta­sjon med nav­net Bel­kin Thun­der­bolt 3 Pro Dock. Med en dok­king­sta­sjon kan du raskt for­vand­le den baer­ba­re ma­ski­nen til en fullt ut­styrt sta­sjo­na­er løs­ning: Kob­le mus, tas­ta­tur, skjerm, skri­ver og så vi­de­re til dok­ken, før du kob­ler til den baer­ba­re med en Thun­der­bolt- el­ler USB-ka­bel – så har du en hel kon­tor­løs­ning sam­ti­dig som du lett kan ta ma­ski­nen un­der ar­men når du er fer­dig med job­ben.

Den nye dok­king­sta­sjo­nen ut­mer­ker seg ved å ha mu­lig­het til å kob­le til en skjerm med helt opp­til 8K-opp­løs­ning, el­ler to 4K-skjer­mer. I til­legg har dok­king­sta­sjo­nen in­te­grert SD-kort­le­ser, slik at det er lett å over­fø­re bil­der. Pri­sen er ennå ikke kjent.

Bel­kin-dok­ken gjør det mu­lig å kob­le den baer­ba­re ma­ski­nen til en 8K-skjerm.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.