Lag av­ta­ler rett på skrive­bor­det

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

≡ Sy­nes du det er ir­ri­te­ren­de å måt­te klik­ke deg gjen­nom en rek­ke inn­stil­lin­ger før du får lov til å føl­ge en hen­del­se i Win­dows-ka­len­de­ren? I så fall kan du se frem til den nes­te sto­re funk­sjons­opp­da­te­rin­gen til Win­dows 10.

Win­dows-opp­da­te­rin­gen 19H2 tes­tes nå før den blir lan­sert, og man­ge av funk­sjo­ne­ne opp­da­te­rin­gen vil inne­hol­de, er al­le­re­de til­gjen­ge­li­ge i Win­dows In­si­der Pro­gram. En av funk­sjo­ne­ne som helt sik­kert kan spa­re man­ge bru­ke­re for en del tid, er at du nå vil kun­ne opp­ret­te en hen­del­se di­rek­te fra en sprett-opp-meny på opp­ga­ve­lin­jen: Bare klikk på da­to­en i ne­ders­te høy­re hjør­ne av skrive­bor­det, klikk på en dato og skriv inn tid, sted og hva som skal skje. I dag må du gjen­nom fle­re muse­klikk før du får lov til å opp­ret­te en ny hen­del­se, og du er nødt til å åpne et helt nytt vin­du som også tar plass på skjer­men. Det eks­tra vin­du­et må også luk­kes igjen, så det er gans­ke man­ge muse­klikk å spa­re på den nye funk­sjo­nen. 19H2-opp­da­te­rin­gen bør kom­me til en pc na­er deg i lø­pet av høs­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.