Unn­gå for­styr­rel­ser når du job­ber

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

≡ Det er lett å bli dis­tra­hert når man job­ber ved data­ma­ski­nen. Ikke nok med at det spret­ter opp an­non­ser i nett­le­se­ren og vars­ler fra Face­bo­ok, Goog­le og man­ge and­re hver gang det kom­mer en mel­ding el­ler en opp­da­te­ring – du får også opp­da­te­rin­ger fra alle nett­si­de­ne rett på Win­dows­skrive­bor­det, der du ser små vars­ler fra opp­ga­ve­lin­jen. Det kan va­ere dypt ir­ri­te­ren­de i det lan­ge løp – og spe­si­elt hvis du er midt i en opp­ga­ve som kre­ver opp­merk­som­het og kon­sen­tra­sjon. Det er imid­ler­tid hjelp å få: I Win­dows-inn­stil­lin­ge­ne kan du nem­lig vel­ge hvil­ke mel­din­ger og vars­ler du vil se i Win­dows, og hvil­ke du ikke vil se, slik at du kan få ar­beids­ro når du tren­ger det. Vil du gjer­ne se vars­le­ne noen gan­ger, men for ek­sem­pel bare når du ikke job­ber, kan du også vel­ge å be­gren­se vars­le­ne til be­stem­te tids­rom. Du fin­ner funk­sjo­nen ved å skri­ve ”Fo­kus­as­sis­tent” i søke­fel­tet i Win­dows og klik­ke på ”Fo­kus­as­sis­tent” i re­sul­ta­te­ne.

I Win­dows 10 kan du vel­ge når du vil slip­pe å bli for­styr­ret av vars­ler om det­te og hint.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.