Wi-Fi 6 på den enk­le må­ten

Nå kan du kob­le en Wi-Fi 6-ex­ten­der til det ek­sis­te­ren­de hjem­me­nett­ver­ket. Det gir langt bed­re rekke­vid­de og høy has­tig­het.

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

≡ Den ny­es­te tråd­løse nett­verks­stan­dar­den he­ter Wi-Fi 6 og gir på has­tig­he­ter på opp­til 10 Gbit/s. I til­legg er det mu­lig å kob­le til fle­re en­he­ter og mer ut­styr på nett­ver­ket.

I ste­det for å byt­te ut den ek­sis­te­ren­de ru­te­ren kan du nå ut­vi­de det nett­ver­ket du har med nye mu­lig­he­ter. Net­gear lan­se­rer nem­lig en ex­ten­der. En ex­ten­der (el­ler repea­ter) ut­vi­der rekke­vid­den på et ek­sis­te­ren­de nett­verk, og Net­gear Night­hawk AX8 WiFi 6 Mesh Ex­ten­der støt­ter den nye stan­dar­den. Du kob­ler den til den ru­te­ren du har, gjer­ne den du fikk av nett­le­ve­ran­dø­ren, så er nett­ver­ket opp­gra­dert til den ny­es­te stan­dar­den. Hvis du plas­se­rer ex­ten­de­ren et styk­ke fra ru­te­ren, vil du kun­ne ut­vi­de nett­ver­ket og få god dek­ning i hele hu­set el­ler lei­lig­he­ten.

Net­gear-ex­ten­de­ren sen­der på fre­kven­se­ne 2,4 og 5 GHz og le­ve­rer has­tig­he­ter på opp­til 6 Gbit/s. Med det ut­vi­de­de nett­ver­ket vil du kun­ne kob­le til enda fle­re en­he­ter uten å opp­le­ve for­sin­kel­ser el­ler av­brudd midt i fil­men på en Smart TV el­ler når du hø­rer en podkast på nett­bret­tet.

Til­kob­lin­gen fore­går ved hjelp av et trykk på WPS-knap­pen, så kob­ler AX8 seg auto­ma­tisk til ru­te­ren. Net­gear har også en app du kan in­stal­le­re på te­le­fo­nen og fore­ta alle inn­stil­lin­ger på den. Night­hawk AX8 kos­ter 3392 kro­ner hos for ek­sem­pel dus­tin.no.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.