Po­li­ti­et ren­ser 850 000 pc-er

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

≡ Si­den 2017 er over 850 000 pc-er in­fi­sert med det far­li­ge skade­vare­pro­gram­met Retadup, som ut­nyt­ter pro­ses­sor­kraf­ten i ma­ski­nen til lys­sky for­mål.

Sik­ker­hets­sel­ska­pet Avast, som du kan­skje kjen­ner fra det po­pu­la­ere anti­vi­rus­pro­gram­met ved sam­me navn, sam­ar­bei­det med fransk po­li­ti om å få slet­tet Retadup fra de be­rør­te ma­ski­ne­ne. Med me­to­den til Avast klar­te de å uska­de­lig­gjø­re Retadup-nett­ver­ket uten å ha til­gang til ma­ski­ne­ne som var ram­met.

Retadup ble opp­da­get al­le­re­de i 2017 og har si­den den gang spredt seg over hele ver­den via fals­ke kob­lin­ger i epost og lig­nen­de me­to­der. Når Retadup først har fun­net vei­en til hard­dis­ken på en pc, kan pro­gram­met få full kon­troll over alle ma­ski­nens funk­sjo­ner. Pro­gram­met kan for ek­sem­pel bru­kes til å stje­le føl­som­me per­son­opp­lys­nin­ger el­ler in­stal­le­re far­lig løse­penge­vi­rus.

Retadup-nett­ver­ket som Avast bi­dro til å stop­pe, ut­nyt­tet pro­ses­sor­kraf­ten til de hack­e­de ma­ski­ne­ne til å høs­te krypto­va­lu­ta, alt­så vir­tu­el­le pen­ger som bit­co­in.

Om­reg­net til kro­ner an­slås det at nett­ver­ket har ras­ket til seg et to­sif­ret mil­lion­be­løp ved å ut­nyt­te and­res pro­ses­sor­kraft nett­opp til å høs­te krypto­va­lu­ta. Tid­li­ge­re det­te året fant Avast et hull i pro­gram­ko­den til Retadup-nett­ver­ket som kun­ne ut­nyt­tes til å få til­gang til nett­ver­kets egne ma­ski­ner. Retadup var imid­ler­tid ba­sert i Frank­ri­ke, så Avast kon­tak­tet fransk po­li­ti. Kort for­talt fun­ger­te nett­ver­ket ved at pro­gram­mer på de in­fi­ser­te ma­ski­ne­ne med jev­ne mel­lom­rom kon­tak­tet ho­ved­ma­ski­nen i Frank­ri­ke for å få in­struk­ser om hva de skul­le gjø­re. Via hul­let i pro­gram­ko­den klar­te Avast å få til­gang til ho­ved­ma­ski­nen og be­gyn­te gans­ke en­kelt å be­ord­re pro­gram­me­ne til å slet­te seg selv.

Avast klar­te alt­så brag­den uten å ha di­rek­te til­gang til de in­fi­ser­te ma­ski­ne­ne. Har du et anti­vi­rus­pro­gram på ma­ski­nen, er du også be­skyt­tet mot Retadup.

Ved å ut­nyt­te et hull i pro­gram­ko­den klar­te Avast å over­lis­te skade­va­ren som var in­stal­lert på 850 000 pc-er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.